← všetky prípadové štúdie

Zadávanie údajov do informačného systému

Súčasný stav

Zamestnanec v pravidelných intervaloch zadáva do informačného systému/aplikácie dáta zo štruktúrovaného súboru. Pod pojmom súbor si môžeme predstaviť, napríklad súbor s koncovkou .xlsx z programu Excel. Túto činnosť zamestnanec vykonáva každý pracovný deň a zaberá mu 2 hodiny z celkového pracovného času. V rámci nahrávania dát sa nevykonáva dodatočná kontrola nahrávaných dát. Ak pri nahrávaní dát dôjde k chybe, tak tá je vo väčšine prípadov nahlásená až koncovým používateľom/zákazníkom.

Navrhované riešenie

Implementácia robotického softvéru dokáže zastrešiť všetky činnosti, ktoré aktuálne vykonáva zamestnanec v súvislosti so zadávaním dát do systému. Robotický softvér môže zastrešiť nasledujúce činnosti:

  1. načítanie údajov zo zdrojového súboru

  2. validovať vstupné dáta podľa definovaných pravidiel

  3. zadať vstupné dáta do koncového systému/aplikácie

  4. vykonať spätnú kontrolu zadaných dát

Výhody implementácie navrhovaného riešenia
  • efektívnejšie zadávanie dát do systému

  • zníženie dlhodobých nákladov

  • zníženie chybovosti zadávaných dát

  • väčší priestor pre kreativitu zamestnancov

Okrem uvedených výhod poskytuje robotizácia biznis procesu aj dobrý základ pre analytiku a prípadnú budúcu optimalizáciu. Jednoducho dostanete svoje procesy pod kontrolu.