← všetky prípadové štúdie

Prenos údajov z jedného systému do ďalšieho

Súčasný stav

Zamestnanec v pravidelných intervaloch zhromažďuje údaje z jednej alebo viacerých aplikácií a následne tieto údaje zadáva do koncovej aplikácie. Táto činnosť zamestnancovi zaberá značnú časť pracovného času. Pri prenose dát dochádza pravidelne k chybám, ktoré následne spôsobujú zlú kvalitu dát, čoho dôsledkom sú nepresné reporty.

Navrhované riešenie

Implementácia robotického softvéru dokáže zastrešiť všetky činnosti, ktoré aktuálne vykonáva zamestnanec v súvislosti s prenosom dát z jedného systému do ďalšieho. To všetko dokáže bez zbytočných chýb, ktoré môžu nastať pri prenose. Robotický softvér môže zastrešiť nasledujúce činnosti:

  1. vyhľadať a načítať údaje zo zdrojového systému

  2. validovať načítané dáta podľa definovaných pravidiel

  3. zadať dáta do koncového systému/aplikácie

  4. vykonať spätnú kontrolu zadaných dát

  5. vytvoriť report

Výhody implementácie navrhovaného riešenia
  • efektívnejšie vyhľadávanie, získavanie a zadávanie dát do systémov/aplikácií

  • zníženie dlhodobých nákladov

  • zníženie chybovosti v prenášaných dátach

  • väčší priestor pre kreativitu zamestnancov

Okrem uvedených výhod poskytuje robotizácia biznis procesu aj dobrý základ pre analytiku a prípadnú budúcu optimalizáciu. Jednoducho dostanete svoje procesy pod kontrolu.